Nía é un proyecto global pr’abordar a desigualdá de xénero na comarca del Eo-Navia a través de dous pilares: a formación y a cultura. Un proyecto a llargo prazo de promoción da participación activa das muyeres y as nenas na vida social, económica y política. Alúdese  al urbano-centrismo y al desprecio pola ruralidá, a política autoritaria centralista y uniformadora y outras cuestióis sociolóxicas como a clase social, pra expricar el precario reconocemento da llingua d’esta comarca del noroccidente asturiano. Propoñemos añadir úa razón máis pra entender el menosprecio qu’inda se produce ante a fala: esta é a  nosa llingua materna, a primeira, a que ouguimos de boca da nosa madre. Ta por tanto lligada al mundo de lo femenino. Pertenece a ese espacio privado da reproducción social unde se proveen os cuidaos necesarios pral mantenemento da vida. Nun esqueizamos que todas as personas sin distinción precisamos, en dalgús momentos da nosa esistencia, dalgún tipo de cuidao. Sin embargo, sabemos qu’este trabayo de reproducción nun tá reconocido ni remunerao pese a sostercualquer tipo de actividá que llevemos a cabo nel espacio público. El ámbito doméstico ta  por tradición unido ás muyeres y precisamente pola situación de discriminación ás que nos somete el patriarcao, ese mundo, imprescindible pral desarrollo da vida humana en todas as súas facetas, menospréciase.

Neste marco, a fala  materna, tan ligada á casa, á madre, sufre a subordinación con respecto al castellano que representa el espacio de lo público, el ámbito das relacióis sociales máis alló da familia. Lo racional frente a lo emocional, lo de fora por derriba  de lo de dentro.

Y con a llingua, el buque insignia da nosa cultura, tamén quedarán relegaos outros aspectos d’ésta, a hestoria propia, as tradicióis, el arte en todas as súas manifestacióis…

Los comentarios están cerrados.